دریافت کد و نشانی اختصاصی شهید

همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان ، عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

امام خمینی رحمت الله علیه